„I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan,

Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało

I prorokować będą synowie wasi i córki wasze,

I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,

A starcy wasi śnić będą sny,

Nawet i na sługi moje i służebnice moje

Wyleję w owych dniach Ducha mego

I prorokować będą.”Dz. Ap.1:17-18

 

W Piśmie Świętym jest napisane, że nie pojmujemy, co do nas mówi Bóg, ponieważ nie potrafimy słuchać jego słowa (J 8:43). Szkoła prorocza jest dla tych osób, które pragną doskonalić tę umiejętność i rozwijać się w służbie proroczej. Aby proroctwo z Dziejów Apostolskich mogło się wypełnić, Bóg potrzebuje sług i służebnic, którzy będą uczyć się słuchać głosu Bożego i przestrzegać przykazań, aby błogosławić Kościół i innych ludzi.

Szkoła prorocza to miejsce dla tych, którzy przede wszystkim kochają Boże słowo spisane na kartach Biblii, ale pragną też słowa objawionego, które może dać tylko Duch Święty.

 

Wagę proroczego objawienia podkreślają słowa z Księgi Amosa 3:7 – wszechmocny Pan nie uczyni nic, jeśli wpierw nie objawi swego planu swoim sługom – prorokom.

Bądźmy zachęceni do czytania Biblii, rozmowy z Bogiem, a nade wszystko słuchania i posłuszeństwa dla

jego głosu, gdyż słowo Pana jest mocne, jest jak ogień i jak młot, który kruszy skałę (Jer 23:29)

Udostępnij na: